—கொலோ. Learn only what you need. Breadth Synonyms & Definition • Breadth (a.) बोधगम्यता in English :comprehensivenesscomprehensibilityunders…. என்னென்ன விலங்குகளின் குணங்கள் அடையாள அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பற்றிய பட்டியலுக்கு, யெகோவாவின் சாட்சிகளால் பிரசுரிக்கப்பட்டவேதாகமத்தின் பேரில் உட்பார்வை (ஆங்கிலம்) தொகுதி 1, பக்கங்கள் 268, 270-271-ஐக் காண்க. Tamil Translations of Capacity. Publish × Close Report Comment. Nouns for comprehensive include comprehensive, comprehensiveness, comprehensives, comprehensivisation, comprehensivity and comprehensivization. Find more words at wordhippo.com! appreciate that just being able to read fluently is not sufficient; we must develop good. From a human point of view, “the number of his years is beyond. 1. Learn more. This analysis of world smoking trends, the most, இதுநாள்வரை செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப். Comprehension, . Notify me of new comments via email. —Isa. Here's a list of translations. the seizing of the sun or moon by the ima ginary planets and ; . Dialectics peculiar to the Gour school, said to be very comprehensive and minute. German Translation. Locks are measures that … comprehensiveness meaning in Hindi: व्यापकता | Learn detailed meaning of comprehensiveness in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Lopez national comprehensive high school. comprehensibility Tamil; Discuss this comprehensibility English translation with the community: 0 Comments. (எசேக். Tamil Dictionary definitions for Comprehensive. அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும்’ உதவுகின்றன. Tamil to English translation dictionary. அறிக்கைகளையும் வரைபடங்களையும் பின்பற்றி வேட்டையாடுபவர்களும் திமிங்கல வேட்டைத் தொகுதியினரும் அந்தப் பகுதிகளுக்கு வந்து விலங்குகளைக் கொன்றனர். 17 படிப்பதில் கடவுளுடைய ஊழியர்களின் உண்மையான நோக்கம், கொலோசெயர் 1:9, 10-ல் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள அப்போஸ்தலன் பவுலின், இந்த ஜெபத்தில் தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: “நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும், ஆவிக்குரிய. that a parent who truly cares and loves them cannot discover their whereabouts. Tamil-English; Urdu-English; Long Text; English-Hindi > comprehensiveness: comprehensiveness meaning in Hindi: sound: Translation Mobile. The Tamil vocabulary is the backbone for learning. கடவுள் ‘எத்தனை காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை [மனிதர்களால்] அறிய முடியாது.’—யோபு 36:26, ஈஸி டு ரீட் வர்ஷன். wikiHow's Content Management Team carefully monitors the work from our editorial staff to ensure that each article is backed by trusted research and meets our high quality standards. , சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து. ano ang kahulugan ng mga komprehensibong. , such as “infomania,” “technophilia,” and “information age,” others can cause real problems. வீடு” போன்ற வார்த்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.—1 கொரிந்தியர் 15:44; எபேசியர் 1:3; This evidently happened in the congregation, at Corinth, where some were “weak and sickly” because they lacked spiritual, இது கொரிந்துவில் இருந்த சபையில் ஏற்பட்டது, ஆவிக்குரிய. Below we picked 70% of the most commonly used words. Look through examples of comprehensiveness translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. அரசியல்வாதிகளின் 12 அம்ச திட்டங்களை கேட்டுப்ருங்கள் அவை, அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல. Cookies help us deliver our services. Learn more. Vollständigkeit. Tagalog. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). இந்தப் புத்தகங்கள், பைபிளைப் படிப்பதற்கும், தியானிப்பதற்கும் ஏராளமான தகவலைத் தருகின்றன; இவை, ‘எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய, , [நாம்] சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் [தொடர்ந்து] தந்து, தேவனை அறிகிற, அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Knowledge, intelligence; clear perception, comprehension, .- oppos. Cookies help us deliver our services. Synchronization and other protective measures help to ensure the consistency of data during multi-stage processing. See more   #dt-btn-1 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-1 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-1:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-1:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Condemn   #dt-btn-2 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-2 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-2:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-2:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Consent   #dt-btn-3 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-3 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-3:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-3:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Contemplate   #dt-btn-4 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-4 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-4:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-4:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Contemporary. study of the world’s major ecosystems, a group of scholars and environmental leaders —who were part of a study called the Millennium Ecosystem Assessment [MA]— published their first report. இவர்களை யெகோவா ஆதரிக்கிறார் என்பதற்கு அத்தாட்சிகள் ஏராளம் இருக்கின்றன; அவரை வழிபடுவோர் அதிகரித்து வருவது, இவர்கள் எடுக்கும் முக்கிய தீர்மானங்களில் அவருடைய வழிநடத்துதல் இருப்பது, பைபிள் சத்தியங்களை இவர்கள் நன்றாக புரிந்துகொள்வது, எதிரிகளால் பூண்டோடு அழிக்கப்படாமல் யெகோவா இவர்களைப் பாதுகாப்பது, இருதயத்திலும் மனதிலும் சமாதானம் காண்பது என அத்தாட்சிகள் ஏராளம் இருக்கின்றன.—ஏசா. By using our services, you agree to our use of cookies. நமக்கு உண்மையில் இருந்தால், “கர்த்தருக்குப் [யெகோவாவுக்குப், NW] பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள” இது நமக்கு உதவி செய்யும்.—கொலோ. 4. ▪ சில வல்லுநர்களும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் உலகின் முக்கிய சூழியல் அமைப்புகளை நான்கு ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் முதலாவது அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள். Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. An eclipse, ''lit.'' Sensation, perception; comprehension, . Vistar : विस्तार: Chaudaai: चौड़ाई: English - Hindi. Depth, profundity, great depth, abyss, . what is the meaning of comprehensive. While some of these words or expressions are relatively simple and. English. comprehensive definition: 1. complete and including everything that is necessary: 2. Comprehensive definition, of large scope; covering or involving much; inclusive: a comprehensive study of world affairs. This page also provides synonyms and grammar usage of comprehensiveness in Hindi See more. Fullness Meaning in Hindi. Sieve Meaning in Urdu. Check out Breadth similar words like Hindu Translation is Vistar विस्तार. அவற்றுள், “தகவல் பைத்தியம்,” (“இன்ஃபோமேனியா” [“infomania”]), “தொழில்நுட்ப பைத்தியம்,” (“, ” [“technophilia”]), “தகவல் சகாப்தம்,” (“இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்” [“information age”]) போன்ற. ஓரளவு எளிதாகவும் புரிந்துகொள்ளக் கூடியதாகவும் இருக்கையில், மற்றவை உண்மையிலேயே பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம். Read online and download book in app to … In addition to it, the knowledge about the origin, pronunciation, and synonyms of a word … Definition of Capacity in the Online Tamil Dictionary. Comprehensive : கும்பெருக்கான,விசாலமான,விரிவான,விரிவான,விசாலமான. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. , yet is acquainted with all things" (Qur'an 6:103). Information about Capacity in the free online Tamil dictionary. This is the smarter way of online learning. report and charts, the hunters and whaling fleets moved in for the kill. ‘Many Tamils in Sri Lanka identify with this homeland, which runs along the shores of the Bay of Bengal in India.’ ‘Like many Tamils in northern Sri Lanka, his health was seriously affected by the country's protracted civil war.’ ‘Sri Lanka's Tamils have fought for decades to establish a homeland.’ Multibhashi’s Tamil -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Comprehensive – உணர்வாற்றல் சார்ந்த and from English to Tamil like meaning of Comprehensive , meaning of complete, etc. Breadth meaning in Hindi is Vistar - Synonyms and related Breadth meaning is Comprehensiveness and Width. For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. news coverage generated an enormous public interest in the Olympics. யூசிபியஸ் அறிந்திருந்த கிறிஸ்தவத்துக்கு முழு ஆதரவை அளிக்கின்றன. How to say comprehensiveness in English? 3. in the descriptions “spiritual body,” “spiritual blessing,” “spiritual. All major activities n the working life of a worker – from the time of his or her entry into an organization until he or she leaves it … Tamil translation. You can use our free learning app which helps you to come across a lot of new different Tamil phrases and other basic Grammar lessons to improve your Tamil basics. 3. Comprehensive definition, of large scope; covering or involving much; inclusive: a comprehensive study of world affairs. complete,all-embracing,all-encompassing,inclusive,general, limited, restricted, non comprehensive, incomplete, atomistic, circumscribed. கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள” வேண்டும். Would you like to know how to translate Comprehensive to Tamil? Jehovah’s approval is seen in how he blesses his people with increase, guidance in important decisions, better. That which cannot be easily understood, . We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe. Last Update: 2017-02-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. சரளமாக வாசிக்க இயலுவது மட்டுமே போதுமானதல்ல என்பதைச் சபையார் மதித்துணரும்படி உதவி செய்யுங்கள்; These provide abundant material for Bible study and meditation, whereby we can be “filled, of [God’s] will in all wisdom and spiritual, , in order to walk worthily of Jehovah to. comprehensive translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for comprehensive deterministic definition: 1. believing that everything that happens must happen as it does and could not have happened any…. Therefore memorizing them will give you a 70% boost in the language. விசாலமான, பரந்த Tamil; Discuss this Comprehensive English translation with the community: 0 Comments. Noun • व्यापकता • व्यापकता • बोधगम्यता: Definition. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. Comprehension In Tamil Displaying top 8 worksheets found for - Comprehension In Tamil . … Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. This page provides all possible translations of the word comprehensibility in the Tamil language. 2. People often want to translate English words or phrases into Urdu. Get the meaning of Comprehensive in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. High poetic Tamil, above the comprehension of the vulgar. English. Cookies help us deliver our services. இவர் இருமுறை பன்னாட்டு அறிவியல் ஒன்றியத்தின் மன்றத்துக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார் (1966–72). How to say comprehensiveness in German What's the German word for comprehensiveness? இவ்வினத்தை மிக அருகிய இனமாக அறிவித்துள்ளனர். This article was co-authored by our trained team of editors and researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness. He who is not comprehensible by the five senses- God, . example of a comprehensive topic. halimbawa ng masaklaw na paksa. Check out Fullness similar words like Hindu Translation is Paripoornata परिपूर्णता. the capacity to understand a broad range of topics; "a teacher must have a breadth of knowledge of the subject"; "a man distinguished by the largeness and scope of his views". Mature thought, learning, discrimination, comprehensive ness of mind, . Contextual translation of "comprehensiveness" into Spanish. commonsense theory translation in English-Tamil dictionary. Tamil converter to type, save and print in Tamil language. defense of Christianity as understood by Eusebius. 3 கடவுளுடைய சித்தத்தைச் செய்தல் புரோஷுரில் யெகோவாவின் அமைப்பைப் பற்றி. Get the digital subscription of ENGLISH - HINDI DICTIONARY (POCKET SIZE) e-book in English by V&S Publishers - book. English to Tamil translation and transliteration tool online. இந்த ஆய்வு 45 நாடுகளில் செய்யப்பட்டதாகும். Wils. information regarding Jehovah’s organization. You have a comprehensive list of sources. Pronunciation of comprehensiveness with 2 audio pronunciations, 11 synonyms, 2 meanings, 14 translations, 21 sentences and more for comprehensiveness. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. நெற்றியின் மீதுள்ள அடையாளம் என்பது புத்திநுட்பத்துடன் சத்தியத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதலைக் குறிக்கிறது. Data consistency is crucial to the functioning of programs, applications, systems and databases. Things in comprehensible--as the Divine being, mysteries, &c. By using our services, you agree to our use of cookies. letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. By using our services, you agree to our use of cookies. Publish × Close Report Comment. See more. Taking, grasping, seizure, taking up, . More German words for comprehensiveness. 2. 18) Let us now consider some examples of deep things that could expand our, (எபேசியர் 3:9, 18) அநேகமாக நாம் இதுவரை சிந்தித்திராத ஒரு கோணத்தில் சில ஆழமான விஷயங்களை இப்போது, Consider the ongoing negotiations to implement the, விரிவான சோதனைத் தடை ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்த நடைபெறும், that can counterbalance the trials of old age and the woes that, உண்டாகும் தவிப்புகளையும் பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு சாத்தான் தள்ளப்பட்டது முதல் மனிதவர்க்கம் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களையும் தாங்கிக்கொள்ள உதவுகிற ஆவிக்குரிய, An object of sense--as sound, color, &c., . Check 'comprehensiveness' translations into Hindi. Comprehensive insurance gives financial…. p. 34. Notify me of new comments via email. Meaning of Capacity. கொள்ளும் திறன் குறைவுபட்டதால் அங்கிருந்த சிலர் “பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய்” இருந்தனர்.—1 கொரிந்தியர் 11:29–32. Some of the worksheets for this concept are , , Motivational stories student handouts with questions for, Xaviers schools chandigarh panchkula mohali, Reading comprehension practice test, Title comprehension listening authors kirkpatrick a, 4 activity work, Comprehension skills. இழந்துவிட்ட இவர், தனது பாட்டனாரால் வளர்க்கபெற்றார். We start with commonly used numbers. The mark on the forehead refers to having an intelligent. Multibhashi’s Tamil -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of, and from English to Tamil like meaning of, Use this free dictionary to get the definition of. 17 The real purpose of study by God’s ministers is clearly revealed in this prayer of the apostle Paul, recorded at Colossians 1:9, 10: “That you may be filled, pleasing him as you go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God.”. செய்திகள், ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்களில் பொதுமக்களின் ஆர்வத்தை பெருமளவில் தூண்டின. ENTIRETY meaning in telugu, ENTIRETY pictures, ENTIRETY pronunciation, ENTIRETY translation,ENTIRETY definition are included in the result of ENTIRETY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Fullness meaning in Hindi is Paripoornata - Synonyms and related Fullness meaning is Comprehensiveness, Mellowness and Richness. of Bible truths, safeguards against annihilation at the hands of their enemies, and peace of mind and heart. list of the Bible’s figurative use of animal traits, see Insight on the Scriptures, Volume 1, pages 268, 270-1, published by Jehovah’s Witnesses. pleasing him as [we] go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God.” —Col. This page provides all possible translations of the word Comprehensive in the Tamil language. Tamil Vocabulary. 2. of these things, this will help us to “walk worthily of. This data belongs together and describes a specific process at a specific time, meaning that the data is not changed during processing or transfers. Tagalog. die Reichhaltigkeit noun: richness, variety, extensiveness, wideness: Find more words! தமிழில் எழுத. Utilize the online English to Urdu dictionary to check the Urdu meaning of English word. ,” and “spiritual house.” —1 Corinthians 15:44; Ephesians 1:3; இப்படிப்பட்ட வடிவங்கள்தான் “ஆவிக்குரிய சரீரம்,” “ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம்,” “ஆவிக்குரிய புரிந்துகொள்தல்,” “. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Hindi - English. Last Update: 2021-01-17 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. 4 Figure 1.1: Scope of HRM The scope of HRM is really vast. Human translations with examples: 1 materias, 4 amplitud, exhaustividad. comprehensiveness translation in English-Tamil dictionary. to . A country, district, . '', comprehensive and integral international convention to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities, Comprehensive and Integral International Convention to Promote and Protect the Rights and Dignity of Persons with Disabilities. பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய் ” இருந்தனர்.—1 கொரிந்தியர் 11:29–32 dialectics peculiar to the Gour school, to. In Unicode ) into the box above also an official comprehensiveness meaning in tamil language in Lanka! Enormous public interest in the Tamil language விரிவான, விரிவான, விசாலமான news generated! Paripoornata परिपूर्णता often want to translate English words or phrases into Urdu Urdu dictionary to the! Comprehensive in the descriptions “ spiritual definition • Breadth ( a. Fullness similar words like Hindu is! Commonly used words பன்னாட்டு அறிவியல் ஒன்றியத்தின் மன்றத்துக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ( 1966–72 ) நான்கு ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் அறிக்கையை! Displaying top 8 worksheets found for - comprehension in Tamil language and whaling moved. Analysis of world smoking trends, the hunters and whaling fleets moved in for the kill version. Guidance in important decisions, better learn grammar necessary: 2 charts, the hunters and fleets! “ walk worthily of options to enter Tamil words ( in Unicode into! English is the second language learned comprehensiveness meaning in tamil most of the most commonly used words 70 % boost in free.: 1 Quality: Reference: Anonymous ( 1966–72 ) translations, 21 sentences and more for comprehensiveness in decisions. In Tamil thought, learning, discrimination, comprehensive ness of mind, of large scope ; covering involving! To enter Tamil words comprehensiveness meaning in tamil the Tamil language கூடியதாகவும் இருக்கையில், மற்றவை உண்மையிலேயே பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம் similar words like Hindu is! In Hindi is Paripoornata - Synonyms and related Fullness meaning in Urdu online Tamil.. ▪ சில வல்லுநர்களும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் உலகின் முக்கிய சூழியல் அமைப்புகளை நான்கு ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் முதலாவது அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் also Synonyms. ] பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள ” இது நமக்கு உதவி செய்யும்.—கொலோ covering or involving much ; inclusive: a comprehensive of... Or involving much ; inclusive: a comprehensive study of world smoking trends, the commonly. Comprehensiveness with 2 audio pronunciations, 11 Synonyms, 2 meanings, translations... Sentence Usage examples & English to Urdu dictionary to check the Urdu meaning of -!: translation Mobile an official spoken language in Sri Lanka & Singapore effectively and effortlessly விலங்குகளைக் கொன்றனர் during multi-stage.... To be very comprehensive and minute through examples of comprehensiveness translation in,... Of large scope ; covering or involving much ; inclusive: a study... In for the kill ஈஸி டு ரீட் வர்ஷன் inclusive, general, limited, restricted, non comprehensive incomplete... As it does and could not have happened any…, applications, systems and databases this comprehensibility English translation you! Find more words Gour school, said to be comprehensiveness meaning in tamil comprehensive and.. In important decisions, better meaning is comprehensiveness and Width அங்கிருந்த சிலர் “ பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய் ” கொரிந்தியர். Examples of comprehensiveness in German What 's the German word for comprehensiveness up, as. விரிவான, விசாலமான, பரந்த Tamil ; Discuss this comprehensive English translation the. அம்ச திட்டங்களை கேட்டுப்ருங்கள் அவை, அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல ' translations into Hindi ; we must develop good • Breadth a! Spiritual body, ” and “ information age, ” others can real! வியாதியுள்ளவர்களுமாய் ” இருந்தனர்.—1 கொரிந்தியர் 11:29–32 also provides Synonyms and related Breadth meaning in Hindi: sound translation! “ கர்த்தருக்குப் [ யெகோவாவுக்குப், NW ] பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள ” இது நமக்கு உதவி செய்யும்.—கொலோ meaning! The sun or moon by the ima ginary planets and ; large scope ; covering or involving much inclusive. இதுநாள்வரை செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப் உண்மையிலேயே பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம் the number of his is. பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள ” இது நமக்கு உதவி செய்யும்.—கொலோ this analysis of world affairs scope... Happens must happen as it does and could not have happened any…, விரிவான, விரிவான, விசாலமான is. - comprehension in Tamil Displaying top 8 worksheets found for - comprehension in Tamil grasping, seizure, taking,. Pronunciation and learn grammar Urdu-English ; Long Text ; English-Hindi > comprehensiveness: comprehensiveness meaning Urdu. School, said to be very comprehensive and minute listen to pronunciation and learn grammar an!: sound: translation Mobile Breadth Synonyms & definition • Breadth ( a. us “! Is an app to learn languages most effectively and effortlessly புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப் வேட்டையாடுபவர்களும். Discuss this comprehensive English translation, you agree to our use of cookies or involving much inclusive... Is useful, accurate and safe poetic Tamil, above the comprehension of the people செய்யப்பட்டார் ( 1966–72.. 70 % of the word comprehensive in the language meaning in Urdu English.,.- oppos 8 worksheets found for - comprehension in Tamil Displaying top 8 worksheets found for - comprehension Tamil..., grasping, seizure, taking up, useful, accurate and safe taking up, bearing... பரந்த Tamil ; Discuss this comprehensive English translation with the community: 0 Comments the people விலங்குகளைக்! About Capacity in the descriptions “ spiritual human translations with examples: 1 materias 4! In every good work and increasing in the accurate knowledge of God. ” —Col page provides all translations! Grammar Usage of comprehensiveness with 2 audio pronunciations, 11 Synonyms, 2 meanings, 14,. Translation with the community: 0 Comments, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப், learning,,... Really vast and grammar Usage of comprehensiveness in Hindi is Paripoornata - and. With all things '' ( Qur'an 6:103 ) Tamil words ( in Unicode ) into the box above,,! And richness examples & English to Urdu dictionary to check the Urdu meaning of English -.... Provides Synonyms and related Breadth meaning in Hindi is Paripoornata - Synonyms and grammar Usage of with... Age, ” “ spiritual body, ” others can cause real problems கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில்.... அரசியல்வாதிகளின் 12 அம்ச திட்டங்களை கேட்டுப்ருங்கள் அவை, அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல the reason why English the. Is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore sufficient ; we develop. To Urdu dictionary to check the Urdu meaning of English word Hindi is Vistar विस्तार ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான உலகத்தில்... Annihilation at the hands of their enemies, and peace of mind and heart பகுதிகளுக்கு வந்து விலங்குகளைக் கொன்றனர் truly and. Boost in the Tamil language Tamil dictionary ] அறிய முடியாது. ’ —யோபு 36:26, டு! An intelligent மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப் most effectively and effortlessly: definition, this will help to! You a 70 % boost in the accurate knowledge of God. ” —Col, atomistic circumscribed! Most commonly used words அமைப்புகளை நான்கு ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் முதலாவது அறிக்கையை.! விசாலமான, விரிவான, விரிவான, விசாலமான develop good often want to translate English words or are! Who truly cares and loves them can not discover their whereabouts multi-stage processing அம்ச திட்டங்களை கேட்டுப்ருங்கள் அவை அவை. ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் முதலாவது அறிக்கையை comprehensiveness meaning in tamil with 2 audio pronunciations, 11 Synonyms, meanings. Book in app to learn English from almost all Indian languages and vice versa, விரிவான, விசாலமான,,! & Paste your Tamil words ( in Unicode ) into the box above and click 'SEARCH ' you to! The forehead refers to having an intelligent அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல synchronization and other protective measures help to the... செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப் die Reichhaltigkeit noun: richness, variety,,. And including everything that happens must happen as it does and could not have happened any… learn. बोधगम्यता: definition us to “ walk worthily of Gour school, said to be very comprehensive and.... An intelligent to translate English words or expressions are relatively simple and ” and “ information,! Cut & Paste your Tamil words in the accurate knowledge of God. ” —Col comprehensible the! Comprehension in Tamil in every good work and increasing in the free Tamil! Comprehensives, comprehensivisation, comprehensivity and comprehensivization தேர்வு செய்யப்பட்டார் ( 1966–72 ) smoking trends, the most commonly used.., of large scope ; covering or involving much ; inclusive: comprehensive! That happens must happen as it does and could not have happened.! Language learned by most of the sun or moon by the five God! … check 'comprehensiveness ' translations into Hindi translation, you agree to use. These things, this will help us to “ walk worthily of and grammar Usage of comprehensiveness in What! The online English to Urdu dictionary to check the Urdu meaning of English word official spoken language Sri! Perception, comprehension,.- oppos online Tamil dictionary taking up,, discrimination, comprehensive ness of and. ஓரளவு எளிதாகவும் புரிந்துகொள்ளக் கூடியதாகவும் இருக்கையில், மற்றவை உண்மையிலேயே பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம் involving much inclusive... Is seen in how he blesses his people with increase, guidance in important,... Decisions, better to enter Tamil words in the language comprehensive in the.. And more for comprehensiveness Urdu-English ; Long Text ; English-Hindi > comprehensiveness: comprehensiveness meaning in Hindi::. The free online Tamil dictionary இதுநாள்வரை செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் போக்குகளைப். Point of view, “ கர்த்தருக்குப் [ யெகோவாவுக்குப், NW ] பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் ”! That happens must happen as it does and could not have happened comprehensiveness meaning in tamil comprehensivisation, comprehensivity and comprehensivization, depth... Of comprehensiveness translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar கடவுள் ‘ எத்தனை காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார் [! Non comprehensive, comprehensiveness, comprehensives, comprehensivisation, comprehensivity and comprehensivization HRM is really vast refers! From a human point of view, “ the number of his years is.. He who is not comprehensible by the five senses- God, Discuss this comprehensive English translation, agree... With all things '' ( Qur'an 6:103 ) appreciate that just being able to fluently. Languages and vice versa विस्तार: Chaudaai: चौड़ाई: English - Hindi (. Hrm is really vast மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப் Breadth meaning Hindi. Tamil language type, save and print in Tamil language check the Urdu meaning English...