สัญลักษณ์โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

ดอกบัว หมายถึง โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมความเป็นคนดี

นำความเป็นผู้มีความรู้หรือคนเก่ง

 

ประทีปในดอกบัว หมายถึง ทางก้าวหน้า ความพยายามก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

มณฑปพระพุทธบาท หมายถึง พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา นำชีวิตที่งดงามคู่ความดี

รัศมีตราสัญลักษณ์สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"