Print

เพลงมาร์ชหนองแค "สรกิจพิทยา"
เนื้อร้อง : อาจารย์สมพร ศิริคุปต์


หนองแค "สรกิจพิทยา" สถานศึกษาประสาทวิชาเยาวชนไทย
มีจรรยามีระเบียบและวินัย เกริกก้องเกรียงไกรชื่อเสียงลือลั่น

เราจะรักชาติยิ่ง เราไม่ทอดทิ้งกัน
เพื่อสมานฉันท์ ความสามัคคี

ศาสนาเรามั่น จรรยาบรรณเรามี
จักต้องทำดี เพื่อศักดิ์ศรีฟ้าแดง

เราเทิดบูชา องค์มหาราชัน
เราจักพลีชีวัน ปกป้องคุ้มกันประมุขของไทย


อันความสามัคคี คุณความดีกระทำไว้
เพื่อนามอันเกรียงไกร หนองแค "สรกิจพิทยา" (ซ้ำ)