บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาณี  กลิ่นหอมชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธิ์

ครูชำนาญการ

 

นายสุเชษฐ์  ชูคง

 ครูชำนาญการ

 

นางสาววรยา  ป้องบุญจันทร์

ครู 

 

 นางสาววริษา  ชีวกานนท์

ครูชำนาญการ

 

นางพรทิพย์  กวนสำโรง

ครู

 

นางสาวผกาพันธ์  จันทร์ทิพย์

 ครู

นายสราวุฒิ  ยกพล

 ครู

 

นายเมธี  ขอพลกลาง

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวพรรณราย  ชีวกานนท์

 ครูผู้ช่วย

 

    

     นางสาวนันทิกานต์  จันทบูรณ์

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง

 ครูผู้ช่วย 

 

นางสาววราภรณ์  สนริ้ว

 ครูผู้ช่วย

 

  

 นางสาวชนาพร  นุ้ยเพียร

ครูผู้ช่วย

  

 นางสาวกมลทิพย์  ม้วนทอง

ครูผู้ช่วย

 

 นางสาววรัญญา  มะลิขาว

ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

   

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"