บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

นางสาวสมหมาย ฤทธิบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบุญจันทร์ คำปู่
ครู ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา สามงามนิ่ม
ครู 

นายภูรินทร์ วัวลำพอง
ครู 
นายกรกต วงษา
ครูผู้ช่วย
       
       

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"