บุคลากรงานห้องสมุดโรงเรียน

นางสาวจันทร์เพ็ญ พวงแก้ว

บรรณารักษ์

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"