ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายสิทธิพงษ์ ธงศิลา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนิลุบล ไชยชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัชนีย์ เลิศหัสดีรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนงลักษณ์ สวัสดีวงษา

ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจุฑามาศ สายแก้ว

ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอภิญญา จองรัตน์

ครูชำนาญการ

 

นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฏ์

ครู

 

นางสุภาพร มะลิวงษ์

ครู

นางสาวจุฑามาศ พิมพิลา

ครู 

นางสาววรัญญา ปานทอง

ครู 

 

นายภัสดาทร เหล่าวงศ์

ครู 

 

  นางสาวกนกวรรณ ดีเพ็ชร

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวแพรวพรรณณี ชื่นอุรา

ครูผู้ช่วย 

นางสาวจุฑารัตน์ แย้มเมืองไชย

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวนิภาพรรณ แก้วอนันต์

ครูผู้ช่วย

  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกมลวรรณ จันทร

ครูผู้ช่วย

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"