ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายยุทธนา ผาสุขธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสุจิตรา กระแสร์นุช

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 นายชาลี ขุนสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจิราพัชร แข็งบุญ

ครูชำนาญการ

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

ครูชำนาญการ

นายปัญญา จันทร์แจ่ม

ครู

นางสาวกัลยาณี จันทมลฑา

ครู

นางสาวปานทิพย์ ปานเกิดผล

ครู

นายทินวัฒน พุ่มบัว

ครู

นางสาวลฎาภา ถวิลรัตน์

ครู

นางสาวกัญจน์ปรียา หัวดอน

ครู

นางสาวสิริวรรณ สารประดิษฐ์

ครู

นางสาวณฐริณีย์ หารทา

ครู

นายอมฤทธิ์ ยาวศิริ

ครูผู้ช่วย

นายจิตติกร พรมบำรุง

ครูผู้ช่วย

นางชาลิสา อินทรสอน

ครูผู้ช่วย

นางกรรนิกา ต่ายตระเวน

ครูผู้ช่วย

   

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"