หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


(ห้องเรียนพิเศษ)
 
ปีการศึกษา 2564

 


 


  


 

 

 


 

ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนหนองแค

 "สรกิจพิทยา"  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้าง จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55ก นอกเขตแผ่นดินไหม 

  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (พ.ศ.2563-2566) 

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสู่รั้วฟ้าแดง
1.นายภาคิณ บุบผาลา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
2.นางสาววันทนา ปั้นวงค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
3.นางกฤตยา สมปอง ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร
4.นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง ฝ่ายบริหารวิชาการ
 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหนองแค

"สรกิจพิทยา"จัดกิจกรรมอำลาผู้บริหาร

และครูเพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่

คลิกชมภาพ

นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

 

คลิกชมภาพ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามรอยพระบาท
และศาสตร์ของพระราชา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

คลิกชมภาพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมส่ง

นายบุญส่ง ทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

คลิกชมภาพ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th