หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผู้ริเริ่มในการขอจัดตั้งโรงเรียน ได้แก่ พระครูสรกิจพิมลเจ้าอาวาสวัดมงคลทีปาราม ขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองตะเฆ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และนายฆัมพร ตัณฑพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคขณะนั้นได้เสนอเรื่องไป ยังกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสนับสนุนจากพลตรีประมาณ อดิเรกสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญขึ้นใน อำเภอหนองแค โดยใช้นามของพระครูสรกิจพิมลเป็นสร้อยของโรงเรียนว่า หนองแค "สรกิจพิทยา" ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2499 เริ่มเปิดสอนมัธยมปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนมาสมัคร 29 คน เป็นชาย 21คนหญิง 8 คน โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสุจิตราราม (ธรณีสงฆ์ของวัดมงคลทีปาราม) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเปิดเรียนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2499 จัดหวัดได้แต่งตั้ง นายสนอง อัมพรรัตน์ ซึ่งรักษาการณ์แทนครูใหญ่โรง เรียนนาเริ่งราษฎร์บำรุงมารักษาการณ์แทนครูใหญ่ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" และขอยืมตัว นางสาวทิพย์วัลย์ คำอ่วม ครูโรงเรียนวัดเกาะลอยมาเป็นครูประจำชั้น มีพระครูสรกิจพิมลเป็นผู้อุปการะ ใช้อักษร ย่อว่า "ส.บ. 19" ปีการศึกษา 2500 กรมสามัญศึกษาให้งบประมาณ 150,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ห้อง ณ ที่ดินซึ่งซื้อใหม่ ในเดือนกันยายนได้ย้ายจากศาลาวัดมาอยู่ที่อาคารสร้างใหม่ ขณะนั้นมีครู 5 คน ต่อมาได้งบประมาณ 150,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารให้เต็มรูปแบบปีการศึกษา 2504 -2508 สร้างโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลังบ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท ปีการศึกษา 2510 จังหวัดได้มีคำสั่งย้ายนายสนอง อัมพรรัตน์ ไปเป็นครูช่วยราชการที่โรงเรียนสุธีวิทยา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และแต่งตั้งนายณรงค์ นุตคำแหง ครูตรี โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" เป็นผู้รักษาการณ์แทนครูใหญ่ ปีการศึกษา 2512 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายสำรวม ศึกษาพรต ครูโทโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม จังหวัดนนทบุรี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2512 ปีการศึกษา 2513 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานคหกรรมและเข้าอยู่ในโครงการ คมช. เปลี่ยนอักษรย่อชื่อโรงเรียนจาก "ส.บ. 19" เป็น "น.ค.ส." และใช้สี ฟ้า - แดง เป็นสีประจำโรงเรียน ปีการศึกษา 2521 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4) จำนวน 2 ห้องและในปีนี้กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนหนองแค มารวมกับโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"

ปัจจุบัน โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จัดการศึกษาเต็มรูปแบบเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โดยมีนายมนูญ ชัยสูงเนิน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีการจัดการศึกษาดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบ 14 - 14 - 13 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ 10 - 10 - 9 รวม จำนวน 70 ห้องเรียน

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th