หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

วิสัยทัศน์ (Vision)

           โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและ

จัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ    สู่มาตรฐานสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย   ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่

คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

 

พันธกิจ  (Mission)

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล

๒.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพ

     ของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการ

     บริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล

๔.  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก

      มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ ๒๑ มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและ

      คุณลักษณะที่พึงประสงค์  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

     วิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นครูมืออาชีพ

๖.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและ

     กระบวนการบริหาร OBECQA ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๗. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

     เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

กลยุทธ์ (Strategy)

๑.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล

๒. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทักษะ

ชีวิตของคนในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่เหมาะสมโดยบูรณาการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบครูมืออาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการ

บริหาร OBECQA และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๕. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย พอเพียง และ

มีคุณภาพต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๖. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน

โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย นักเรียนมีความสุข

 

 เป้าประสงค์ ( Goals)

๑.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด

ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 ๒.  นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ ๒๑ มีค่านิยมที่ดีงาม

มีภาวะความเป็น ผู้นำ ดำรงตนบนพื้นฐานวิถีไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีความสุข

๓.  นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ

๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ

ทันสมัยและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูอย่างเคร่งครัด

๕.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามกรอบเกณฑ์

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการศึกษา

๖.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๗.  โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัว

และพัฒนาการของนักเรียนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการ

พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน                

๘.  โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

แนวทางการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติงานในโรงเรียน

๑. การกำหนดจุดเน้น ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย

ร้อยละ ๓ ต่อปี

๑.๒  นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศวิชาการ

สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคมโลก

๑.๓  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือทักษะ

ชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา

๑.๔  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๕  นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาการ เทคโนโลยี กีฬา

และศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ

๑.๖  หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

๑.๗  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจ

ในการทำงาน

๑.๘  การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

และกระบวนการบริหาร OBECQA

๑.๙  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

๑.๑๐  สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน

       

๒.  แนวทางหรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

๒.๑. ด้านบริหารวิชาการ

๒.๑.๑  พัฒนาผลการเรียน (GPA) ของนักเรียนต้องสูงขึ้น โดยยึดหลัก

ยก ๔  หนี ๑, ๒ ,๓ ห้าม ๐

๒.๑.๒  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียน ทั้งในระดับชั้นเรียน 

ระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ ให้สูงขึ้น

๒.๑.๓  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างจริงจัง

๒.๑.๔  พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันทางอาชีพ

สถานประกอบการ อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๑.๕  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยใน

ศตวรรษที่ ๒๑  สอดรับ การจัดการศึกษาแบบ New Normal และ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๑.๖  เพิ่มสมรรถนะและศักยภาพในการแข่งขันแก่นักเรียนทั้งในระดับ

เขตพื้นที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

๒.๑.๗  พัฒนางานวิชาการเชิงรุก เช่น การสอนเสริม คลินิกวิชาการ การ

สร้างแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศทางวิชาการ เป็นต้น

๒.๑.๘  พัฒนาการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสร้าง

นิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้แก่นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น

๒.๑.๙  จัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา

เพื่อคุณวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรตที่ ๒๑

๒.๑.๑๐  เพิ่มกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนสามารถ

สื่อสารภาษาได้อย่างหลากหลาย

๒.๑.๑๑  เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการในทุกระดับ และทุกกิจกรรม

๒.๑.๑๒  เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ในแนว

STEM Education

๒.๑.๑๓  จัดการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ โดยพัฒนา ๓ ทักษะ

หลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมทักษะใหม่ และการเพิ่มทักษะที่จำเป็น

๒.๑.๑๔  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ

ทางวิชาการ

๒.๑.๑๕  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการทั้งในประเทศละต่างประเทศ

๒.๑.๑๖  พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างภาวะผู้นำ และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์แก่นักเรียนโดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมนุม ชมรมต่างๆ ที่หลากหลาย

๒.๑.๑๗  นำหลัก PLC มาปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกับนักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใน

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

๒.๑.๑๘  โรงเรียนมีการนำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) มาใช้อย่างเป็นระบบ

และนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒.๑.๑๙  พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

๒.๑.๒๐  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน

๒.๑.๒๑  ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ตาม

นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 

๒.๒  ด้านบริหารงบประมาณ

๒.๒.๑  พัฒนาระบบงานการเงิน และพัสดุ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  

ให้บริการที่รวดเร็ว

๒.๒.๒  พัฒนาระบบงานการเงิน และพัสดุให้สอดคล้องกับกฏระเบียบที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่น กฏหมายอำนวยความสะดวก  พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ เป็นต้น

๒.๒.๓  ให้ความรู้แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้อง

เกิดประโยชน์สูงสุด

๒.๒.๔  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ พัฒนางานอย่างเป็น

ระบบและสามารถสนองตอบต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๕  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการด้านงบประมาณ

๒.๒.๖  เน้นหลักความคุ้มค่า โปร่งใส ประหยัด และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่

นักเรียน โรงเรียน และราชการเป็นสำคัญ

๒.๒.๗  จัดทำแผนการใช้งบประมาณ การกำกับติดตามการใช้งบประมาณ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

๒.๓  ด้านการบริหารงานบุคคล

๒.๓.๑ พัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน

การสอนแบบ ActiveLearning และมีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ

ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓.๒ พัฒนาครูให้ใช้การวัดผลประเมินผลที่มีความหลากหลายและสามารถชี้

ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียน อันจะเป็นข้อมูลในการนำมาปรับปรุงพัฒนา

นักเรียนให้เกิดคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

๒.๓.๓ ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีความเป็นมาตรฐาน

สากลของครูชั้นนำ

๒.๓.๔  พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ที่จำเป็นเพื่อทำหน้าที่วิชาการมืออาชีพ

(Train The Trainer) ตามนโยบายการศึกษายกกำลังสองของกระทรวงศึกษาธิการ

๒.๓.๕  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีวินัยข้าราชการ มีจรรยาบรรณและมาตรฐาน

วิชาชีพของตนเอง และชื่อเสียงอันดีงามของอาชีพ และโรงเรียน

๒.๓.๖  ส่งเสริมพัฒนาครูทำวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยปี

การศึกษาละ ๑ ชิ้นงาน

๒.๓.๘  ให้ครูมีข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  โดยนำประเด็นท้าทายมา

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

 

๒.๔  ด้านการบริหารงานทั่วไป

๒.๔.๑  พัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนต้องมีลักษณะ   GREEN & CLEAN & SAFE

๒.๔.๒  ดูแลอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด แข็งแรง ปลอดภัย ให้สามารถ

ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

๒.๔.๓  เพิ่มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มากขึ้น และสามารถตอบสนอง

ความแตกต่างของนักเรียน

๒.๔.๔  เพิ่มการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและนักเรียนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทรัพย์สิน ทรัพยากรของโรงเรียน

๒.๔.๕  นำนโยบาย พ่อหลวงคิด ลูกๆ ทำ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์

กับตนเองและสังคม

.๔.๖ จัดวางระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และแสวงหา

ความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยแห่งชาติในการดูแลนักเรียน การใช้

อาคารสถานที่ต่างๆ

๒.๔.๗ นำนโยบาย น้ำไหล ไฟสว่าง  ทางสะดวก มาใช้ขับเคลื่อน

อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๔.๘ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ทุกห้องเรียน จัดทำโครงงานคุณธรรม

เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 

๒.๕ แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

๒.๕.๑  จัดทำคู่มือการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๒.๕.๒  นำนโยบายเรื่องธนาคารขยะ การคัดแยกขยะมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม

๒.๕.๓  สร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำมาใช้

๒.๕.๔  สร้างเครือข่ายด้านความพอเพียง กับโรงเรียน และหน่วยงาน ต่าง ๆ 

โดยจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

๒.๕.๕  เพิ่มการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและนักเรียนในดำเนินการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๒.๕.๖  นำแนวทาง นโยบายที่พ่อหลวงคิด ลูกๆทำ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th