หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2562 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวสู่สากล โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21


พันธกิจ
     1. จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลก
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
     4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th