หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

สัญลักษณ์โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

ดอกบัว หมายถึง โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมความเป็นคนดี

นำความเป็นผู้มีความรู้หรือคนเก่ง

 

ประทีปในดอกบัว หมายถึง ทางก้าวหน้า ความพยายามก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

มณฑปพระพุทธบาท หมายถึง พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา นำชีวิตที่งดงามคู่ความดี

รัศมีตราสัญลักษณ์สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th