หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

                                                       ฝ่ายบริหารโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

 

 

นายทวน  เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

                                           

                                                        นายบุญส่ง  ทุมมี

                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

   

นางรัชนีย์  เลิศหัสดีรัตน์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นายสิทธิพงษ์  ธงศิลา

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบุคลากร

 
   

นายปัญญา  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่งครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายกล้า ลานุสัตย์

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

     

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th