หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

                                                       ฝ่ายบริหารโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

 

 

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

   นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

นางกฤตยา  สมปอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

และบุคลากร

 

นายภาคิณ  บุบผาลา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางสาววันทนา  ปั้นวงค์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 
   

นางรัชนีย์  เลิศหัสดีรัตน์

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางอัมรา พินธะ

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

 
   

นายปัญญา  จันทร์แจ่ม

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายกล้า ลานุสัตย์

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

     

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th