ฝ่ายบริหารโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

 

 

นายทวน  เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

                                           

                                                        นายบุญส่ง  ทุมมี

                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

   

นางรัชนีย์  เลิศหัสดีรัตน์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นายอำนาจ สุคตะ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบุคลากร

 
   

นายปัญญา  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่งครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายประกอบ คำหล้า

ตำแหน่งครู

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

     

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"