พิมพ์

                                                       ฝ่ายบริหารโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

 

 

นายทวน  เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

                                           

                                                        นายบุญส่ง  ทุมมี

                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

   

นางรัชนีย์  เลิศหัสดีรัตน์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นายอำนาจ สุคตะ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบุคลากร

 
   

นายปัญญา  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่งครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายประกอบ คำหล้า

ตำแหน่งครู

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป