หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาณี  กลิ่นหอมชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธิ์

ครูชำนาญการ

 

นายสุเชษฐ์  ชูคง

 ครูชำนาญการ

 

นางสาววรยา  ป้องบุญจันทร์

ครู คศ.1

 

 นางสาววริษา  ชีวกานนท์

ครูชำนาญการ

 

นางสาวพรรณราย  ชีวกานนท์

 ครู คศ.1

 

นางสาวผกาพันธ์  จันทร์ทิพย์

 ครู คศ.1

นายสราวุฒิ  ยกพล

 ครู คศ.1

 

นายเมธี  ขอพลกลาง

ครู คศ.1

 

 

นางสาววราภรณ์  สนริ้ว

 ครู คศ.1

 

    

     นางสาวนันทิกานต์  จันทบูรณ์

ครู คศ.1

 

 

นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง

 ครู คศ.1

 

นางสาววรัญญา  มะลิขาว

ครูผู้ช่วย 

 

  

 นางสาวชนาพร  นุ้ยเพียร

ครู คศ.1

  

 นางสาวกมลทิพย์  ม้วนทอง

ครูผู้ช่วย

 

 นางธัญรดี  อวยพร

ครูผู้ช่วย

 

 นางสาวชุติมา นิสังกาศ

ครูชำนาญการ

 

 

   

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th