หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ประกาศโรงเรียน

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุเชษฐ์  ชูคง

 ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาววรยา  ป้องบุญจันทร์

ครู คศ.1

 

 นางสาววริษา  ชีวกานนท์

ครูชำนาญการ

 

 

 

 

นางสาวพรรณราย  ชีวกานนท์

 ครู คศ.1

 

นายสราวุฒิ  ยกพล

 ครู คศ.1

 

นายเมธี  ขอพลกลาง

ครู คศ.1

 

 

นางสาววราภรณ์  สนริ้ว

 ครู คศ.1

 

    

     นางสาวนันทิกานต์  จันทบูรณ์

ครู คศ.1

 

 

นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง

 ครู คศ.1

 

นางสาววรัญญา  มะลิขาว

ครู คศ.1

 

  

 นางสาวชนาพร  นุ้ยเพียร

ครู คศ.1

  

 นางสาวกมลทิพย์  ม้วนทอง

ครู คศ.1

 

 นางธัญรดี  อวยพร

ครูผู้ช่วย

 

 นางสาวชุติมา นิสังกาศ

ครูชำนาญการ

 

 

   

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th