งานแนะแนว

 นางวราภรณ์   ผาแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนวทางการศึกษา

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววันดี   แจ่มปัญญา

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  พรเจริญจิตร

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร  ปฏิเวช

ครูผู้ช่วย

                                                                                                                       

 

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"