บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายสิทธิพงษ์ ธงศิลา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

   

   นางนิลุบล ไชยชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัชนีย์ เลิศหัสดีรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนงลักษณ์ สวัสดีวงษา

ครูชำนาญการ

 

 

 

 

นางสาววรัญญา ปานทอง

ครู 

 

 

 

นางสุภาพร มะลิวงษ์

ครู

 

 

นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฏ์

ครู

 

 

นายภัสดาทร เหล่าวงศ์

ครู 

 

นางสาวจุฑามาศ พิมพิลา

ครู 

  นางสาวกนกวรรณ ดีเพ็ชร

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวจุฑารัตน์ แย้มเมืองไชย

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวนิภาพรรณ แก้วอนันต์

ครูผู้ช่วย

  

สาวแพรวพรรณณี ชื่นอุรา

ครูผู้ช่วย 

 

นางสาวกมลวรรณ จันทร

ครูผู้ช่วย

นางสาวณฐอร  ครองพงษ์

ครูผู้ช่วย 

   

นางสาวเจนเนตร ประเสริฐวิทย์

ครูผู้ช่วย 

นางสาวรัชนีภรณ์ ทาตัน

ครูผู้ช่วย

   

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th