ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเชษฐา  กวางทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางบังอร  สอนราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางขวัญใจ  ขุนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนพพร  ธรรมนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมมาท  ผาแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
นางผ่องศรี  รื่นถวิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
ครูผู้ช่วย
นางศุภราภรณ์  แปลกจิตร
ครูผู้ช่วย
นายวิรินทร  ตันติรัตน์
ครูผู้ช่วย

 

คอมพิวเตอร์ 
 นางนงนุช  วามะเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฎฐยา  รื่นภาคยนตร์
ครู  คศ.2
นางสาวพิมพ์ภลัส  คำโตนด
ครู คศ.1
นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
ครู คศ.2  
 
นายธนกร  กระแสร์นุช
ครู คศ.1
นายยศกร  นิ่มจันทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภรัศมี  บุบผา
ครูผู้ช่วย
 

 

 

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"