หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายเชษฐา  กวางทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางนพพร  ธรรมนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมมาท  ผาแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางผ่องศรี  รื่นถวิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
ครู คศ.1
 

 

นางศุภราภรณ์  แปลกจิตร
ครู คศ.1

 

นายวรินทร  ตันติรัตน์
ครูผู้ช่วย
 นายณพัชรพร รื่นเริง
ครูผู้ช่วย
 

 

คอมพิวเตอร์ 

 

 นางนงนุช  วามะเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 นางณัฎฐยา  รื่นภาคยนตร์
ครู ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ภลัส  คำโตนด
ครู คศ.1

 นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
ครู ชำนาญการ

 
นายธนกร  กระแสร์นุช
ครู คศ.1
นายยศกร  นิ่มจันทร์
ครู คศ.1
นางสาวศุภรัศมี  บุบผา
ครู คศ.1


นางสาวสุลาวัลย์ แผงศรี

ครู คศ.1

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th