พิมพ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายยุทธนา ผาสุขธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายชาลี ขุนสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ

   

นางสาวจิราพัชร แข็งบุญ

ครูชำนาญการ 

 

 

นางสายยนต์ พิมพ์จันทร์

พนักงานราชการ

 

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

ครูชำนาญการ

นายปัญญา จันทร์แจ่ม

ครูชำนาญการ

นางสาวกัลยาณี จันทมลฑา

ครู

นางสาวปานทิพย์ ปานเกิดผล

ครู

นายทินวัฒน พุ่มบัว

ครู

นางสาวลฎาภา ถวิลรัตน์

ครู

นางสาวกัญจน์ปรียา หัวดอน

ครู

นางสาวสิริวรรณ สารประดิษฐ์

ครู

นางสาวณฐริณีย์ หารทา

ครู

นายอมฤทธิ์ ยาวศิริ

ครูผู้ช่วย

นายจิตติกร พรมบำรุง

ครูผู้ช่วย

นางชาลิสา อินทรสอน

ครูผู้ช่วย

นางกรรนิกา ต่ายตระเวน

ครูผู้ช่วย