บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางอัมรา  พินธะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกล้า  ลานุสัตย์

ครูชำนาญการ

นายอำนาจ  สุคตะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสินีนาฎ  สุทธิประทีป

ครูชำนาญการ

 นายเอกพล  อุโมงค์

ครู

 นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ

ครู

 นายฐปนวัฒน์  โฉมเฉลา

ครู

 นางสาวสายฝน  รามมะเริง

ครู

       

 นางสาวสุธิตา  วิชาธรรม

ครู

 นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ

ครู

นางสาวสุพัตรา สาจันทึก

ครูผู้ช่วย 

 นางสาวปิยธิดา เดชจบ

ครูผู้ช่วย

   

 นางสาวสิริลักษณ์ ซิยัง

ครูผู้ช่วย

 นายคมสันต์ ทัพแสง

ครูผู้ช่วย

นายปัญญา ดินไธสง

ครูผู้ช่วย

นายวีระเนตร  ขุนต่างตา

ครูผู้ช่วย 

     

นางสาวศิมาพร ภูโสภา

ครูผู้ช่วย

     

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th