ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัชนีย์  ถินกลาง

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 นางสายหยุด  ศรีม่วง

ชำนาญการพิเศษ

 

 นายอานนท์  แป้นสกุล

ครู

 

นางสาวอชิรญา  กองคำ

ครู

 

 

 นางสาวฐาปนี  โพธิเปี้ยศรี

ครู

 

นางสาวนงค์นุช  ทองแก้ว

ครูผู้ช่วย

 

 

 นายศุภณัฐปรัชญา  ทำนุ

ครูผู้ช่วย

 

 

นายสิทธิศักดิ์  เต็มใจ

ครูผู้ช่วย

 

 

นายอำนวยชัย  สีสด

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวสุมิหรา  เวียงนนท์

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐาวดี เรืองพิมาย

ครูผู้ช่วย

นายศิวชัย  ชุดขุนทด

ครูผู้ช่วย

 

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"