หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานแนะแนว
โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" นำนักเรียนชะเน ม.6
เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกชมภาพ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" จัดการแข่งขันภายใน
สรกิจเกมส์ ครั้งที่ 55

คลิกชมภาพ

 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" เข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบที่ 4 สมศ. รอบ 4

คลิกชมภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองแค

"สรกิจพิทยา"จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

อายุราชการ 2562 "อำลาฟ้าแดง"

แด่ครูสายหยุด ศรีม่วง ครูขวัญใจ  ขุนสูงเนิน

และนายนิมิตร ฐีตะธรรมานนท์ ลูกจ้างประจำ

คลิกชมภาพ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหนองแค"สรกิจ
พิทยา"จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น
ม.3 , ม.6โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม

คลิกชมภาพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน 2562
กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำ จัดโดย
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน

คลิกชมภาพ

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th