กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฎ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพร มะลิวงษ์
ครู คศ.2

นางนงลักษณ์ สวัสดีวงษา
ครู คศ.3

นางสาววรัญญา  ปานทอง
ครู คศ.2

นายภัสดาทร เหล่าวงค์
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ดีเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวแพรวพรรณณี ชื่นอุรา
ครู คศ.1

นางธนิดา วงค์อินตา
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพรรณ แก้วอนันต์
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ จันทร
ครู คศ.1

นางสาวเจนเนตร ประเสริฐวิทย์
ครู คศ.1

นางสาวณฐอร ครองพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวเต็มรัตน์ เขียวคราม
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา แสงสุด
ครูผู้ช่วย