หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   
   วันที่ 10 มกราคม 2563 นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 69 

คลิกชมภาพ


วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" นำโดย ผอ.ทวน เที่ยงเจริญ
นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอ
หนองแคโดยมีนายนายแปลก เทพรักษ์
นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธี

คลิกชมภาพ


วันที่ 3 มกราคม 2563 นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

คลิกชมภาพวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนหนองแค"สรกิจ
พิทยา"จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

คลิกชมภาพ


วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

คลิกชมภาพ


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" เข้ารับการประเมินผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th