กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการโรงเรียนและครูอาวุโส

29 มีนาคม 2566 โรงเรียนได้จัดกิจรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน และครูอาวุโส ได้แก่ นางอัมรา พินธะ  นายชาลี ขุนสูงเนิน  และนางอารี คำปู่  และร่วมรับประทานอาหารกลาง

วันร่วมกัน ณ ห้องประชุมชาตกาล 106 ปี