ข้อมูลครู

ข้อมูลครู

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร(คน)

ชาย

หญิง

รวม

    ผู้อำนวยการ

1

1

    รองผู้อำนวยการ

1

3

4

รวม

2

3

5

    ข้าราชการครู

21

71

92

    ครูผู้ช่วย

5

13

18

    พนักงานราชการ

1

1

2

    ครูอัตราจ้าง

2

4

6

    ครูต่างชาติ

2

5

7

รวม

31

94

125

    ลูกจ้างประจำ

    ธุรการ

5

5

    ลูกจ้างชั่วคราว

7

9

15

รวม

7

14

21

รวมทั้งหมด

40

111

151