ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางกฤตยา สมปอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
นางสาววันทนา ปั้นวงค์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายณพัชรภรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน